Ochrona Środowiska● założenie i prowadzenie aktualizowanej ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
● naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
● naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
● naliczanie opłat za pobór wód,
● naliczanie opłat za składowanie odpadów,
● założenie i prowadzenia ewidencji odpadów,
● przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania,
● założenie ewidencji w zakresie gospodarowania opakowaniami,
● opracowanie rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
● przygotowanie informacji o wysokości należnej opłaty produktowej,
● przygotowanie rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami,
● przygotowanie rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań,
● przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
● sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów i informację na temat wytwarzanych odpadów oraz program zatwierdzający gospodarkę odpadami.